Bezpečnost a ochrana zdraví

Základy bezpečnosti

Drtivá většina nehod při práci je způsobena rizikovým chováním. Jedním z největších úkolů společnosti CEMEX je změna pracovních návyků a motivace lidí, aby se před provedením každého úkolu zastavili a zamysleli se.

Pracovním incidentům lze předcházet a je právem každého zaměstnance jít na konci každého pracovního dne domů v pořádku a bez zranění. CEMEX usiluje o dosažení nulové úrazovosti a přestože se jedná o ambiciózní cíl, jsme přesvědčeni, že může být a bude dosažen.

Odhaduje se, že až 90% pracovních úrazů je způsobeno rizikovým chováním. Z toho důvodu byla v CEMEXu vytvořena následující základní bezpečnostní pravidla. Od všech zaměstnanců se očekává, že se k nim zaváží a to ve svém vlastním zájmu a zájmu svých kolegů:

1. Opatrujte se a dávejte pozor i na ostatní - Nenechte nikoho, aby si počínal nebezpečně. Vždy zastavte rizikové chování.

2. Udržujte pořádek - Udržujte pracovní prostor a určené přístupové cesty v čistotě
a bez rizika uklouznutí nebo zakopnutí.

3. Přidržování - Držte zábradlí na schodištích a dodržujte zásadu tři kontaktních bodů
při nastupování a vystupování z vozidel.

4. Osobní ochranné pomůcky a prostředky
- Vždy používejte správné OOP .

5. Ruční manipulace - Pro snížení rizika používejte mechanické pomůcky,
nebo požádejte o pomoc kolegy.

6. Nářadí / vybavení - Používejte pro danou práci správné a dobře udržované nářadí/vybavení. Nikdy neimprovizuj.

7. Řízení vozidel - Řiďte bezpečně, zajistěte, abyste měli oprávnění a aby vozidlo
nebo pohyblivý mechanismus byl dobře udržován.

8. Systém ochrany - Dodržuj bezpečné postupy práce, pravidla provozovny,
značení a dopravní signalizaci.

9. Postupy znepřístupnění - Nikdy nepracujte na pohyblivém zařízení pod energií
– vždy jej „znepřístupněte“.

10. Práce ve výškách - Používejte správné přístupové vybavení a ochranu
pro případ pádu.

11. Uzavřené prostory - Mějte povolení k práci a vždy dodržujte požadavky bezpečnosti.

12. Hlášení nehod a rizik - Vždy ihned ohlaste všechny nehody a možná rizika. 


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved