Udržitelný rozvoj

Rekultivace a podpora biodiverzity

Společnost CEMEX si jako výrobce surovin a souvisejících výrobků uvědomuje své zásahy do přírody, ale také svou úlohu dodavatele pro stavební průmysl. Proto klade důraz na využívání přírodních zdrojů co nejšetrněji, snaží se co nejvíce chránit přírodu a usiluje o hospodárné využití zásob surovin včetně funkčního zapojení vytěžených ploch do krajiny tak, aby byly využity pro přírodu, rekreaci a jiné účely.


Cílem rekultivace je nejen přispět k obnovení charakteru původní krajiny, ale zároveň podpořit dané území z hlediska přírodního (podpora biodiverzity) i celospolečenského (podpora rekreačních, sportovních a dalších účelů). Při rekultivaci oblastí po ukončení těžby kameniva dodržujeme nejen veškeré zákonné požadavky, ale nad rámec těchto legislativnách povinností se snažíme uplatňovat  náročnější interní požadavky z hlediska ochrany přírody. 

Obecně lze prohlásit, že veškerá lidská činnost má vliv na okolní krajinu a na světě ubývá člověkem nedotčených míst. Řadu oblastí člověk přetváří takovým způsobem, že původní stav je nevratný. Ne vždy to ale znamená, že přírodní hodnoty jsou danou aktivitou pouze ničeny. To je příklad lomů a štěrkoven, kdy na základě vhodné rekultivace po těžbě mohou vznikat hodnotná území z hlediska přírodního i celospolečenského.

Projekty rekultivace jsou zpracovávány po dílčích etapách. Jednotlivé etapy jsou konzultovány s dotčenými orgány státní správy, obcemi, ochránci přírody, rybáři a dalšími subjekty a následně aktualizovány. Většinou jsou rekultivační práce zahájeny již během těžby a v plánu rekultivací je přesně do detailu zpracováno, co a jak se bude provádět (jaký bude účel prostoru, jakým způsobem se rekultivace provede, atd.). 

Při rekultivaci je cílem vytvořit v území vhodný terén s ohledem na pozdější využití území (dle výchozích individuálních parametrů dané oblasti např. pro využití rekreační, lesní, zemědělské, vodárenské – vodní plochy, aj.).  V současnosti se začíná zdůrazňovat význam úlohy samovolné přirozené obnovy (spontánní sukcese) a její využití ve vybraných částech těžebních lokalit. Mnoho studií již prokázalo, že po ukončení těžby mohou tato území dokonce sloužit jako útočiště pro některé vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů, kteřé v dnešní intenzivně obhospodařované kulturní krajině nejsou schopni přežít. Pokud bude vznikat stále více míst, kde bude na určitých místech po těžbě podporována rekultivace "přírodním způsobem", určitě v budoucnosti můžeme nalézt v naší kulturní krajině i velmi cenná území z hlediska ochrany přírody právě i v oblastech bývalé těžby.

Jako příklad uvádíme rekultivaci štěrkovny Spytihněv (Napajedla)  – rekultivace daného území byla vysoce ohodnocena v soutěži Zelený most 2007 (každoroční soutěž nejlepších revitalizačních projektů ČR).

Tyto přístupy jsou v souladu s probíhajícím celosvětovým projektem CEMEXu podpory biodiverzity na vybraných lomech a štěrkovnách. Společnost CEMEX v roce 2012 stanovila vlastní interní „Politiku podpory biodiverzity“ (CEMEX Biodiversity Policy).  Tato politika je vedle základní Politiky životního prostředí dalším nástrojem, kterým se naše společnost řídí v otázkách životního prostředí na svých provozovnách.

Globální Politika podpory biodiverzity (česky) ke stažení zde.

Právě v oblasti podpory biodiverzity společnost CEMEX spolupracuje na mezinárodní úrovni se společností  Birdlife International. V rámci této spolupráce je snaha vytvářet vhodné nástroje podpory biodiverzity na vybraných provozovnách a podnikat kroky k jejímu zlepšení.  Z tohoto důvodu vznikla celosvětová iniciativa společnosti, kdy na těžebnách v environmentálně citlivých oblastech budou vypracovány tzv. „akční plány podpory biodiverzity“ (Biodiversity Action Plan – BAP). 

Informativní leták o podpoře biodiverzity  k tzv. akční plán na podporu biodiversity
(v angličtině) ke stažení - CemexBiodiversityActionPlan.pdf

Prohlášení o spolupráci CEMEXu se společností Birdlife International na evropské úrovni (v angličtině) ke stažení - (ARTWORK Birdlife Statement SIGNED.pdf)

V ČR je tato spolupráce v oblasti podpory biodiverzity s Českou společností ornitologickou (ČSO), která zde zastupuje BirdLife International. Již v minulosti jsme podpořili některé aktivity ČSO, například budování ornitologického parku Josefovské louky.  Více informací přímo na stránkách ČSO:
www.josefovskelouky.cz/index.php?ID=2062
www.josefovskelouky.cz/index.php?ID=2053

Pro naše zaměstnance štěrkoven a lomů jsme uspořádali školení v oblasti plánů podpory biodiverzity na našich závodech.

Současné aktivity společnosti v oblasti podpory biodiverzity byly prezentovány na konferenci „Ekologická stopa byznysu, aneb jak úspěšné firmy zohledňují přírodu ve svých strategiích“, která se uskutečnila 24.9.2014 v Praze. Tuto konferenci pořádala platforma Byznys pro společnost a my jsme se stali Partnerem této konference. Prezentace našeho kolegy nejen o celosvětové spolupráci v oblasti biodiverzity.

V brzké době také v ČR budou mít vybrané lomy a štěrkovny zpracovány plány na podporu biodiverzity provozoven a okolí.


 
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved